Slovník pojmů

A D H K O P S T U V

Aquamat

Dnes obecně užívaný termín aquamat vznikl jako značka tradičního výrobce expanzních nádob, společnosti DUKLA Trutnov. Aquamat představuje důmyslnou tlakovou nádobu na pitnou vodu - je akumulátorem a kompenzátorem, který spolehlivě reguluje tlak…

Atex

Dne 1. července 2003 vešla v platnost směrnice ATEX, kterou vydalo Evropské hospodářské společenství. Tato směrnice se stala závazným dokumentem pro veškerá mechanická zařízení, která jsou určena pro použití ve výbušném prostředí. Výbušná atmosféra…

Délka kabelu

Délka kabelu musí odpovídat hloubce ponoru čerpadla a vzdálenosti k elektrické přípojce.Doporučujeme dodržet následující délky napájecích kabelů (v metrech). Nabídka čerpadel a délka kabelu se u jednotlivých výrobců liší: Čerpadla jsou ve…

Druhy zatížení S1 - S10

V souladu s mezinárodní klasifikací jsou dle ČSN EN 60034-1 definovány jednotlivé druhy zatížení.Označení druhů zatížení S1 - S10. Druh zatížení S1 - Trvalé zatížení - provoz při konstantním zatížení, který je dostatečně dlouhý pro dosažení…

Hloubka ponoru

Maximální hloubka ponoru určuje, jak hluboko pod hladinou může být čerpadlo umístěno. Všechna ponorná čerpadla mají nějaký limit maximálního ponoru. Tento limit vychází z maximálního vnějšího tlaku, který vytváří vodní sloupec. Při překročení tlaku…

Kyselost (pH)

pH je číslo, kterým se v chemii vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s běžně užívanými hodnotami od 0 do 14. Neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin…

Obsah nečistot

Pro úpravu vody před vstupem do rozvodů lze použít filtry a filtrační vložky. Ty umožňují zachytávat i velmi jemné nečistoty, případně eliminovat nežádoucí vlastnosti vody. Jaká je správná hradnice? Porozita filtračních vložek je udávána v…

Ochrana běhu na sucho

Čerpadla jsou kontruována pro čerpání vody nebo jiné kapaliny. V případě, že čerpadlem čerpáné médium neprochází, může dojít k váženému poškození. Proto se čerpadla opatřují ochranou proti běhu na sucho. Ochrana proti běhu nasucho je jakékoliv…

PN - jmenovitý tlak

Jmenovitý tlak - Pressure Nominal (PN) je termín používaný k popisu tlaku, ke kterému je daný systém, prvek či zařízení navrženo tak, aby bezpečně odolávalo. Číslo PN popisuje jmenovitý tlak v barech, který daný prvek vydrží s vodou o teplotě 20…

Průchodnost čerpadla

Zejména při výběru kalového čerpadla je jedním z určujících parametrů průchodnost oběžného kola. Toto číslo udává maximální průměr pevných částic, které jsou schopny projít čerpadlem. Pokud čerpaná kapalina obsahuje větší nečistoty, může docházet k…

Průtok

Průtok (Q) udává množství vody, jaké je čerpadlo schopno čerpat v určitém čase. Používané jednotky jsou l/s, l/min, m³/hod (převod m3 na litry). Výrobci většinou uvádějí maximální průtok, odhad lze provést z Q-H křivky na základě dopravní výšky,…

Samonasávací čerpadlo

Vybíráte povrchové čerpadlo za účelem zalévání zahrady, nebo realizace domácí vodárny? Pak jste si jistě všimli omezeného použití z důvodu maximální možné výšky sání. A pokud se ptáte proč tomu tak je, tady je vysvětlení. Nasáváním čerpadla je…

Spotřeba vody

Spotřebu vody v domácnosti ovlivňuje zejména počet osob, dále potom počet a druh odběrných míst (sprcha, vana, umyvadlo, záchod apod.). Odběrná místa zpravidla nejsou v provozu všechna současně, proto se snažíme stanovit maximální současnou spotřebu…

Stupeň krytí (IP)

Stupň krytí specifikuje úroveň ochrany eletrického zařízení proti vniktnutí pevných částic a vody. Stupeň krytí se značí formou IP kódu v rozmezí 00 (žádná ochrana) - 68 (maximální ochrana), přičemž první a druhá číslice je nositelem samostatné…

Teplota vody

Teplota vody je důležitým parametrem pro správný návrh čerpadla, zejména pro složitejší aplikace a systémy. V tabulce orientační ztráty výtlačné výšky v závislosti na teplotě.  Teplota vody (°C) Ztráty výtlačné výšky…

Tlak vody ve vodovodním řádu

Tlak vody je diskutované téma, zejména při výběru čerpadla do studny. Jak mluví zákon o veřejné síti? Tlak vody ve vodovodním řádu se řídí dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Do dvou…

Tlakový ráz

Tlakový ráz je náraz tlaku, který je způsobený náhlou změnou rychlosti průtoku vody v potrubí. V systémech ve studních je tlakový ráz většinou způsobený nevhodnou instalací pojistného ventilu nebo jeho netěsností. V těchto případech se v sacím…

Třída izolace

Třída izolace elektromotorů se značí písmeny A, E, B, F, H přičemž udává horní hranici oteplení, kterému je schopný motor odolávat. Motory jsou při klasickém zatížení konstruovány na okolní teplotu do cca 40°C, kdy samotný motor (vinutí motoru) je…

Tvrdá voda

Co je tvrdá voda a jak se změkčuje? Všechna čerstvá voda na světě nejprve spadne ve formě deště, sněhu či krup. Povrchová voda se odpařuje a slunce ji vytáhne zpět nahoru, kde se zní vytvoří mraky. Poté, téměř čistá a měkká začne padat ve formě…

Ucpávka

Ucpávka je druh těsnění, kterým se zamezuje průchodu oddělených kapalin kolem osy a hřídelí, které procházejí skrz oddělující bariéru. Od jiných druhů těsnění (například pístní kroužek) se ucpávka liší tím, že je montována nikoliv na procházející…

Vortex

Výhoda oběžného kola vortex oproti kanálovému oběžnému kolu spočívá v minimalizaci rizika zanesení. Oběžné kolo vortex vytváří rotující množství vody a tím vzniká vodní vír. Vodní vír je trychtýřovitý otvor, který se tvoří směrem dolů od vodní…

Vydatnost pramene

Budování studny a jímání vody musí probíhat podle požadavků normy ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody. Podle této normy může být voda jímána pouze v místě, které není zdrojem znečištění, nesmí být v blízkosti jiných studní, musí mít možnost spádování…

Výkon čerpadla

Součástí každého čerpadla by měla být tzv. Q-H křivka. Ta určuje závislost mezi dopravní výškou (výtlakem) a průtokem. Čím dál (výš) potřebujeme čerpat kapalinu, tím méně jí za určité časové období dokáže čerpadlo dodávat. Díky tomu rostou požadavky…

Výtlak

Výtlak (dopravní výška čerpadla) udává, do jaké vzálenosti dokáže čerpadlo dopravovat kapalinu. Výrobci bežně uvádějí tzv. maximální výtlak čerpadla (H - v metrech), ten ale není směrodatný. U každého čerpadla by měla být tzv. křivka výkonu, nebo Q-H…