Všeobecná pravidla soutěží

Organizátorem soutěží je společnost

FLOW SYSTEM GROUP s.r.o.,

IČ: 07996799,
provozovatel internetového obchodu

RedEd.cz - čerpací technika
(dále jen „Organizátor“).

1. Obecná ustanovení

1.1 V návaznosti na tyto obecné podmínky a pravidla budou vždy přiměřeným způsobem vyhlašovány konkrétní soutěže, přičemž ve vyhlášení bude uvedeno zejména zadání a specifikace výhry, jakož i další podmínky a pravidla soutěžního plnění, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže.

1.2. Účastníkem soutěže nemůže být osoba, která je v pracovněprávním či obdobném vztahu k Organizátoru.

1.3. Organizátor je oprávněn soutěž v krajních případech zrušit a to bez udání důvodu.

1.4. Organizátor je oprávněn soutěžní příspěvek do soutěže nezařadit (ze soutěže vyřadit), zejména pokud jeho obsah bude zřejmě v rozporu s právním řádem České republiky či obecně přijímanými etickými normami, nebo v případě podezření na duplicitní příspěvek, či v podezření na ovlivnění výsledků nekalým jednáním (automatizovanou či strojovou činností).

1.5. Ve sporných případech a v případech neexaktních kritérií soutěžního plnění rozhoduje o úspěšné účasti v soutěži a splnění dalších podmínek pro případný nárok na výhru vždy Organizátor.

1.6. Organizátor neodpovídá za nezaviněné nezařazení soutěžního příspěvku do soutěže, včetně nezařazení v důsledku zachycení příspěvku ve SPAM filtrech nebo v důsledku technických problémů.

1.7. Organizátor soutěže kontaktuje úspěšného účastníka soutěže do 7 dnů po skončení soutěže vždy zpravidla prostřednictvím e-mailové adresy či telefonicky. Pokud úspěšný účastník nebude do jednoho týdne na sdělení reagovat nebo neposkytne požadované relevantní informace směřující k předání výhry a jejího vyúčtování, výhra propadá Organizátorovi a nárok na ni zaniká.

2. Ochrana osobních údajů

2.1. Organizátor je dle svého uvážení co do rozsahu a způsobů užití neomezeně oprávněn užít soutěžní příspěvek a jeho vyobrazení (včetně jeho zpracování, spojení s jiným prvkem či zařazení do souboru), záznamy pořízené při průběhu soutěže (zejména fotografie, zvukový a zvukově-obrazový záznam z předání výhry) a v této souvislosti i jméno vítěze soutěže.

2.2. Účastník soutěže poskytuje Organizátoru za účelem účasti v soutěži a za účelem naplnění oprávnění Organizátora k užití soutěžních příspěvků, záznamů z průběhu soutěže a jména vítěze oprávnění ke zpracování jeho osobních údajů.

2.3. Účastník soutěže uděluje Organizátorovi souhlas podle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních dat jakkoliv obsažených nebo získaných pomocí emailu nebo jiným způsobem, a to pro účely soutěže. Vyplněním formuláře, zasláním e-mailu nebo jiným způsobem, soutěžící souhlasí s tím, že jeho e-mail může Organizátor využít pro reklamní a marketinkové účely. Dále soutěžící souhlasí s tím, že jeho jméno může být zveřejněno na webových stránkách www.reded.cz.

3. Ostatní ustanovaní

3.1. Pořadí v soutěži zpravidla určuje rozřazovací tipovací otázka. V ojedinělých případech odborná porota. V případě shodných odpovědí včetně rozřazovací otázky bude pořadí vítězů určeno na základě data a času zařazení do soutěže.

3.2. Výhry jsou zasílány výhradně pouze na území ČR.

3.3. V případě, že zákazník má možnost výběru výhry z více možnosti. Vždy má nárok na výběr 1ks zboží pokud není výslovně uvedeno jinak.

3.4. Organizátor si vyhrazuje právo libovolně měnit či upravovat obecné podmínky a podmínky soutěže bez nároku na náhradu, či jakoukoliv jinou kompenzaci.

3.5. Účastník soutěže odesláním svého soutěžního příspěvku přijímá tyto obecné podmínky a pravidla jakož i podmínky a pravidla uvedené ve vyhlášení konkrétní soutěže.

 

Tato pravidla jsou platná od 15. ledna 2020