Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti FLOW SYSTEM GROUP s.r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, Staré město, 110 00 Praha   
IČ: 07996799 DIČ: CZ07996799      
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311292.    
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reded.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FLOW SYSTEM GROUP s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré město, 110 00 Praha, identifikační číslo: 07996799, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311292 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, nebo Podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese reded.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Spotřebitelem dle čl. 1, odst. 1 se v těchto obchodních podmínkách rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu nebo s Prodávajícím jinak jedná a zároveň je zákazníkem Internetového obchodu Prodávajícího. V pochybnostech při výkladu pojmu „Spotřebitel” se přiměřeně použije výklad tohoto pojmu podle ustanovení § 419 Občanského zákoníku.

1.3. Podnikatelem dle čl. 1, odst. 1 se v těchto obchodních podmínkách v souladu s ust. § 420 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku.  

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, nebo slovenském jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. To platí důrazně pro nakupující Podnikatele, kteří uvádějí své identifikační údaje.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 180 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, nebo Slovenské republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží ve smyslu ust. § 2132 Občanského zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Nebezpečí škody na zboží však na Kupujícího přechází převzetím zboží.

3.10. Je-li společně se zbožím Kupujícímu Prodávajícím zdarma poskytnut bonus či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy na zboží, v souvislosti, s níž byl Kupujícímu poskytnut dar či bezplatný bonus, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím z kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus.

3.11. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3.12. Kupující akceptuje, že obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a zboží se může lišit.

3.13. Vyhrazujeme si právo na změnu technických parametrů, provedení, popisu zboží a obrázků.

3.14. Uvedený termín doručení je orientační, nikoliv závazný. Pokud není prodávající schopen dodat zboží do 30ti dnů od potvrzení objednávky, informuje o této skutečnosti neprodleně kupujícího.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem CZK na účet prodávajícího č. 2001607540 / 2010,
 • nebo bezhotovostně převodem EUR na účet prodávajícího č. nebo 2001971692 / 2010, oba vedené u společnosti FIO banka. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay - platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro;
 • formou spotřebitelského úvěru pro objednávky v hodnotě 3 000 Kč - 150 000 Kč. Poskytovatelem úvěru je společnost COFIDIS s.r.o. (více informací);
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
        - v tomto případě je navíc účtován poplatek 49,- Kč včetně DPH

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu a to zejména:

 • v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6),
 • přesahuje-li hodnota objednávky 20 000 Kč včetně DPH,
 • nejedná se o běžně dostupné zboží (např. zboží na objednávku),
 • nebo je kupujícím Podnikate.

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Dodávky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu, nejpozději do 30ti dnů (viz. 3.14). Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Součástí dodávky není instalace zboží. Instalace zboží je samostatnou zpoplatněnou službou, kterou má Kupující možnost sjednat na základě samostatné objednávky dle aktuálních možností Prodávajícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající jedním ze způsobů uvedených v čl. 5. odst. 3 těchto obchodních podmínek na základě volby Prodávajícího.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy a to i bez předchozího upozornění Kupujícího.

5.3 Objednané zboží lze dle volby Kupujícího učiněné v jeho objednávce doručit následujícími způsoby:

 • Česká republika
  • prostřednictvím služby DPD;
  • prostřednictvím služby Česká pošta;
  • prostřednictvím služby Balíkovna.
  • paletová přeprava FOFR v případě nadrozměrné, nebo atypické zásilky

 • Slovenská republika
  • prostřednictvím služby DPD

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud není jinak stanoveno na základě zvláštního ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím, veškeré zboží prodávané Prodávajícím lze doručit pouze v rámci území České republiky, nebo Slovenské republiky.

5.5. Prodávající a Kupující si mohou sjednat též jiný způsob dopravy než uvedený v čl. 5. odst. 3 těchto obchodních podmínek, přičemž v tomto případě nese Kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.6. Cena dopravného za objednané zboží je následující:

a) Česká republika

 • Doprava společností DPD:
  • DPD - doručení na adresu: cena 149 Kč včetně DPH
  • DPD Pickup - výdejní místa: cena 135 Kč včetně DPH

 • Doprava společností Česká pošta
  • Balík do ruky: cena 179 Kč včetně DPH
  • Balík na poštu: cena 179 Kč včetně DPH
  • Balikovna: cena 149 Kč včetně DPH

 • Paletová přeprava
  • Kategorie "A" - 190 Kč včetně DPH
  • Kategorie "B" - 790 Kč včetně DPH
  • Kategorie "C" - 1 490 Kč včetně DPH


V případě objednávky nad 3 500 Kč vč. DPH:

 • Doprava společností DPD
  • DPD - doručení na adresu: zdarma
  • DPD Pickup - výdejní místa: zdarma

 • Doprava společností Česká pošta
  • Balík do ruky: zdarma
  • Balík na poštu: zdarma
  • Balikovna: cena 59 Kč včetně DPH

 • Paletová přeprava
  • Kategorie "A" - 290 Kč včetně DPH
  • Kategorie "B" - 790 Kč včetně DPH
  • Kategorie "C" - 1 490 Kč včetně DPH

 
b) Slovenská republika

 • Doprava společností DPD:
  • DPD - doručení na adresu: cena 7,99 € včetně DPH
  • DPD Pickup - výdejní místa: cena 5,95 € včetně DPH


V případě objednávky nad 149 € vč. DPH:

 • Doprava společností DPD:
  • DPD - doručení na adresu: zdarma
  • DPD Pickup - výdejní místa: zdarma

5.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je Kupující povinen uhradit nutné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. nutné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodejci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že toto právo výslovně nenáleží osobám, které nejsou Spotřebiteli, tedy Podnikatelům.

6.2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo odstoupit do 14 dnů ode dne kdy on nebo jím určená třetí osoba – jiná než dopravce – převezme poslední dodávku zboží).

6.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Spotřebitel může použít elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností, v takovém případě potvrdí Prodávající Spotřebiteli v textové podobě bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

6.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, převodem na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, jakož i snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.10. Prodávající si dovoluje Spotřebitele upozornit, že jeho výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako jeho možnost bezplatně si zboží půjčit a po 14 dnech jej vrátit zpět. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.11. Dále si dovolujeme upozornit, že právo na vrácení zboží, resp. právo na vyzkoušení je chápáno v takovém rozsahu, v jakém je možné zboží vyzkoušet v kamenném obchodě.

6.12. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat poplatek za skladování zboží, a to v případě, kdy kupující brzdí komunikaci, nebo neprojevuje zájem v řešení případu, zejména více než 14 dní nereaguje na zprávy spojené s případem.

6.13. Poplatek za skladování činí 30 Kč / den (bez DPH). Poplatek za skladování je účtován v případě předchozí nečinnosti kupujícícho (6.12) a po písemném upozornění.

6.14. Jsou-li účtovány náklady na skladování, vzniká zákazníkovi závazek, a to bez ohledu na výsledek řízení.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu Spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž toto neplatí:

7.4.1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
7.4.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
7.4.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem
7.4.4. vyplývá-li to z povahy věci.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny

 • RedEd.cz - centrální sklad, Olomoucká 612/34 Horka nad Moravou 783 35
 • případně i v sídle nebo místě podnikání, pouze po předchozí domluvě

7.6. V souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku platí, že nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občanského zákoníku, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměru součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.7. V souladu s ust. § 2170 Občanského zákoníku platí, že práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že zboží má vady, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, tj. zejména neodbornou manipulací či montáží zboží prováděnými Spotřebitelem.

7.8. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

7.9. Záruka za jakost zboží ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku je Kupujícímu poskytována v závislosti na záruce za jakost zboží poskytované výrobcem nebo dovozcem zboží. Údaje o existenci záruky za jakost zboží a případné délce záruční doby poskytované výrobcem zboží jsou uvedeny přímo na Webových stránkách v popisu zboží, přičemž tyto údaje jsou pouze informativního charakteru. Prodávající poskytne Kupujícímu informace ohledně záruky za jakost konkrétního druhu zboží na základě jeho telefonického nebo e-mailového dotazu adresovaného Prodávajícímu.

7.10. Zárukou za jakost se dle ust. § 2113 Občanského zákoníku Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

7.11. Záruka pro kupující Podnikatele je 12 měsíců, pokud není domluveno jinak. Reklamace zboží jsou řešeny individuálně.

7.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.13. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat poplatek za skladování zboží, a to v případě, kdy kupující brzdí komunikaci, nebo neprojevuje zájem v řešení případu, zejména více než 14 dní nereaguje na zprávy spojené s případem.

7.14. Poplatek za skladování činí 30 Kč / den (bez DPH). Poplatek za skladování je účtován v případě předchozí nečinnosti kupujícícho (7.13) a po písemném upozornění.

7.15. Jsou-li účtovány náklady na skladování, vzniká zákazníkovi závazek, a to bez ohledu na výsledek reklamačního řízení.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@reded.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující, který je zároveň fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním sdělení obchodního charaketru prodávajícím na elektronickou adresu, nebo telefonní číslo kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Dnem zveřejnění těchto obchodních podmínek se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené dříve podle těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na Webových stránkách prodávajícího.

12.4. Veškeré informace o zboží umístěném na Webových stránkách Prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

12.5. Kupující se zavazuje znění obchodních podmínek pravidelně kontrolovat.

12.6. Práva a povinnosti dle těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po té, kdy Kupující přestane Internetový obchod využívat.

12.7. Nároky na smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.

12.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.9. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.10. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování písemností:
  FLOW SYSTEM GROUP s.r.o., Rybná 716/24, Staré město, 110 00 Praha
 • adresa pro doručování zboží:
  RedEd.cz - centrální sklad, Olomoucká 612/34 Horka nad Moravou 783 35
 • adresa elektronické pošty: info@reded.cz
 • telefon +420 605 963 720

 

V Praze dne 24.4.2023.

 

Vzorový formulář

Odstoupení od kupní smlouvy v elektronické podobě