Obchodní podmínky [SK]

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti FLOW SYSTEM GROUP s.r.o.

so sídlom: Rybná 716/24, Staré mesto, 110 00 Praha
IČO: 07996799 DIČ: CZ07996799
zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 311292.
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.reded.cz

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti FLOW SYSTEM GROUP s.r.o. so sídlom Rybná 716/24, Staré mesto, 110 00 Praha, identifikačné číslo: 07996799, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 311292 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, alebo Podnikateľom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese reded.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Spotrebiteľom podľa čl. 1, ods. 1 sa v týchto obchodných podmienkach rozumie každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Predávajúcim zmluvu alebo s Predávajúcim inak koná a zároveň je zákazníkom Internetového obchodu Predávajúceho. V pochybnostiach pri výklade pojmu „Spotrebiteľ” sa primerane použije výklad tohto pojmu podľa ustanovenia § 419 Občianskeho zákonníka.

1.3. Podnikateľom podľa čl. 1, ods. 1 sa v týchto obchodných podmienkach v súlade s ust. § 420 Občianskeho zákonníka rozumie taký zákazník Internetového obchodu Predávajúceho, ktorý samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, a tiež taký zákazník Internetového obchodu Predávajúceho, ktorý s Predávajúcim uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa v zmysle ust. § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. 1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 180 dní nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo we bovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.9. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k objednanému tovaru v zmysle ust. § 2132 Občianskeho zákonníka, v dôsledku čoho sa Kupujúci stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy. Nebezpečenstvo škody na tovare však na Kupujúceho prechádza prevzatím tovaru.

3.10. Ak je spoločne s tovarom Kupujúcemu Predávajúcim zadarmo poskytnutý bonus či dar, je príslušná darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatváraná s rozväzovacou podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy na tovar, v súvislosti, s ktorou bol Kupujúcemu poskytnutý dar či bezplatný bonus , stráca príslušná darovacia zmluva účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom z kúpnej zmluvy Predávajúcemu vrátiť aj dar či iný zadarmo poskytnutý bonus.

3.11. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2001607540/2010 (CZK), alebo 2001971692 / 2010 (EUR), vedený v spoločnosti FIO banka. (ďalej len „účet predávajúceho“); bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay - platby kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro; formou spotrebiteľského úveru pre objednávky v hodnote 3 000 CZK - 150 000 CZK. Poskytovateľom úveru je spoločnosť COFIDIS s.r.o. (viac informácií); v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; - v tomto prípade je navyše účtovaný poplatok 49, - CZK vrátane DPH 21%.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), alebo ak presahuje hodnota objednávky 20 000 Sk vrátane DPH požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte ě pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5. DOPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 3 pracovných dní. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. Inštalácia tovaru je samostatnou spoplatnenou službou, ktorú má Kupujúci možnosť dojednať na základe samostatnej objednávky podľa aktuálnych možností Predávajúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci jedným zo spôsobov uvedených v čl. 5. ods. 4 týchto obchodných podmienok na základe voľby Predávajúceho.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu dopravy na základe predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.

5.3. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje originál daňového dokladu, návod na používanie tovaru a záručný list (ak je vydávaný).

5.4 Objednaný tovar je možné podľa voľby Kupujúceho urobené v jeho objednávke doručiť nasledujúcimi spôsobmi: prostredníctvom kuriérskej služby DPD; prostredníctvom služby Zásielkovňa; prostredníctvom služby Uloženka;

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ nie je inak stanovené na základe osobitného dojednania medzi Kupujúcim a Predávajúcim, všetok tovar predávaný Predávajúcim je možné doručiť iba v rámci územia Slovenskej republiky.

5.6. Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať aj iný spôsob dopravy ako uvedený v čl. 5. ods. 4 týchto obchodných podmienok, pričom v tomto prípade znáša Kupujúci riziko za prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.7. Cena dopravného za objednaný tovar je nasledujúci:

a) Česká republika

 • Doprava spoločnosťou DPD: cena 99 CZK včetně DPH (81,8 CZK bez DPH)
 • Doprava spoločnosťou Česká pošta
  • Balík do ruky: cena 99 CZK včetně DPH (81,8 CZKbez DPH)
  • Balík na poštu: cena 95 CZK včetně DPH (78,5 CZK bez DPH)
  • Balikovňa: cena 79 CZK včetně DPH (65,3 CZKbez DPH)
 • V prípade nadrozmernej, alebo atypickej zásielky cena dopravy 550 CZK (454,5 CZK bez DPH)

V prípade objednávky nad 1 500 Kč:

 • Doprava spoločností DPD: zadarmo
 • Doprava spoločnosťou Česká pošta
  • Balík do ruky: zadarmo
   Balík na poštu: zadarmo
  • Balikovňa: cena 39 CZK včetně DPH (32,2 CZK bez DPH)
 • V prípade nadrozmernej, alebo atypickej zásielky cena dopravy 550 CZK (454,5 CZK bez DPH)

b) Slovenská republika

Doprava spoločností DPD: cena 149 CZK včetně DPH (123,1 CZK bez DPH)

5.8. V prípade, že celková kúpna cena účtovaná Predávajúcim Kupujúcemu v rámci príslušnej objednávky činí viac ako 1 500, - CZK vrátane DPH 21%, kupujúci dopravné podľa predchádzajúceho odseku tohto článku obchodných podmienok nehradí.

5.9. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v jeho objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť nutné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. nutné náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov a tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predajcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Spotrebiteľ má právo do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Kupujúci berie na vedomie, že toto právo výslovne nepatrí osobám, ktoré nie sú Spotrebiteľmi, teda najmä Podnikateľom.

6.2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni kedy on alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar (v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, má právo odstúpiť do 14 dní odo dňa kedy on alebo ním určená tretia osoba – iná ako dopravca – prevezme poslednú dodávku tovaru).

6.3. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou, v takom prípade potvrdí Predávajúci Spotrebiteľovi v textovej podobe bez zbytočného odkladu jeho prijatia.

6.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

6.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6.6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

6.7. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare, ako aj zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.8. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.10. Predávajúci si dovoľuje Spotrebiteľa upozorniť, že jeho vyššie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy nemožno chápať ako jeho možnosť bezplatne si tovar požičať a po 14 dňoch ho vrátiť späť. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, pričom toto neplatí:

7.4.1. u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,

7.4.2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

7.4.3. pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Spotrebiteľom

7.4.4. ak to vyplýva z povahy veci.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje Spotrebiteľ u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6. V súlade s ust. § 2169 Občianskeho zákonníka platí, že ak vec nemá vlastnosti ustanovené v ust. § 2161 Občianskeho zákonníka, môže Spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady nep. riadené, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmeru súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak Spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7.7. V súlade s ust. § 2170 Občianskeho zákonníka platí, že práva z vadného plnenia Spotrebiteľovi nepatria, pokiaľ pred prevzatím veci vedel, že tovar má vady, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil, tj najmä neodbornou manipuláciou či montážou tovaru vykonávanými Spotrebiteľom.

7.8. Predávajúci rozhodne o reklamácii Spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

7.9. Záruka za akosť tovaru v zmysle ust. § 2113 Občianskeho zákonníka je Kupujúcemu poskytovaná v závislosti na záruke za akosť tovaru poskytovanej výrobcom alebo dovozcom tovaru. Údaje o existencii záruky za akosť tovaru a prípadnej dĺžke záručnej doby poskytované výrobcom tovaru sú uvedené priamo na Webových stránkach v popise tovaru, pričom tieto údaje sú iba informatívneho charakteru. Predávajúci poskytne Kupujúcemu informácie ohľadom záruky za akosť konkrétneho druhu tovaru na základe jeho telefonického alebo e-mailového dotazu adresovaného Predávajúcemu.

7.10. Zárukou za akosť sa podľa ust. § 2113 Občianskeho zákonníka Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru Kupujúcemu; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, beží od dôjdenia tovaru do miesta určenia. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako Predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

7.11. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@reded.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občans kého zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci, ktorý je zároveň fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce odstúpenie od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach Predávajúceho a sú v príslušnom znení rozhodné pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Dňom zverejnenia týchto obchodných podmienok sa ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na pnej zmluvy uzavretej podľa doterajšieho znenia obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené skôr podľa týchto obchodných podmienok. Nové znenie obchodných podmienok bude zverejnené na Webových stránkach predávajúceho.

12.4. Všetky informácie o tovare umiestnenom na Webových stránkach Predávajúceho sú informatívneho charakteru a nemožno z nich vyvodzovať právne následky.

12.5. Kupujúci sa zaväzuje znenie obchodných podmienok pravidelne kontrolovať.

12.6. Práva a povinnosti podľa týchto obchodných podmienok zostávajú v platnosti aj po tom, keď Kupujúci prestane Internetový obchod využívať.

12.7. Nároky na zmluvné pokuty podľa týchto obchodných podmienok nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške.

12.8. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.9. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.10. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie:

FLOW SYSTEM GROUP s.r.o.,
Rybná 716/24,
Staré mesto,
110 00 Praha
adresa elektronickej pošty: info@reded.cz
telefón +420 797 850 919

 

V Prahe dňa 9.1.2020.

 

Vzorový formulár

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy
podľa ust. § 1820 ods. 1 písm. f) Občiansky zákonník v zmysle nariadenia vlády č. 363/2013 Zb.

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: FLOW SYSTEM GROUP s.r.o.
Rybná 716/24, Staré mesto, 110 00 Praha
E-mail: info@reded.cz

 

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

Názov tovaru: ………………………….………………………….

Dátum objednania: ………………………….………………………….

Číslo faktúry: ………………………….………………………….

Platbu vrátiť na účet: ………………………….………………………….

Meno a priezvisko: ………………………….………………………….

Doručovacia adresa: ………………………….………………………….

V …………………………. dňa ………………………….

 

………………………….………………………….

Podpis (V prípade zaslania v tlačenej podobe)